لطفا کمی صبر کنید..

سبک شناسی در هنرهای ایرانی – اسلامی یکی از دروس دوره ی جامع نسخه شناسی است که در دو ترم ۸ جلسه ای   با تاکید بر مکاتب نقاشی ایرانی برگزار میشود. 
برای هر مکتب حداقل دو جلسه در نظر گرفته شده است که در جلسه ی اول آن به کلیات و جزییات تاریخی، سیاسی، فرهنگی ، هنری و اجتماعی هر دوره پرداخته میشود و در جلسه ی دوم به نسخه های مصور آن دوره و ویژگی های نگارگری و سبک و سیاق  نگاره ها  با جزییات کامل پرداخته می شود و به معنای واقعی ،نگاره های آن مکتب سبک شناسی و ویژگی های آن با جزییات کامل  احصا میشود. 

نشانی: تهران، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، شماره 29
کدپستی: 1416894831
شماره تماس: 02166405663، 02166175711
نمابر: 02166405665
تلفن همراه: 09217128917
لوازم هنر شنگرف: 09022564496

موسسه کتاب آرایی ایرانی
گالری لاجورد
نشر
فروشگاه شنگرف

طراحی شده توسط تیم مدیفا، استفاده از کلیه مطالب سایت فقط با کسب مجوز کتبی از موسسه کتاب آرایی ایرانی قابل استفاده است.