لطفا کمی صبر کنید..

کارگاه انجام نسخه و مرقع خطی

گل و مرغ جلد روغنی مرقع بهار سعدی به قلم خانم زهرا خشنود

تشعیر برگی از مرقع بهار سعدی به قلم آقای روح الله جهان بین

خوشنویسی مرقع دختر بهار توسط آقای محمود رحیمی عهد

حل کاری جلد مرقع بهار سعدی

قطعه بندی چلیپای مرقع بهار سعدی

تذهیب برگی از مرقع بهار سعدی

تذهیب برگی از مرقع بهار سعدی

تذهیب برگی از مرقع بهار سعدی

انجام گل و مرغ برگی از مرقع بهار سعدی توسط خانم پروانه پورکاوه

انجام حل کاری جلد مرقع بهار سعدی توسط آقای حسن محمدی

انجام حل کاری برگی از مرقع بهار سعدی توسط خانم عطیه اکبری

انجام تذهیب صفحه ترقیمه مرقع دختر بهار

تشعیر برگی از مرقع بهار سعدی به قلم آقای روح الله جهان بین

نشانی: تهران، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، شماره 29
کدپستی: 1416894831
شماره تماس: 02166405663، 02166175711
نمابر: 02166405665
تلفن همراه: 09217128917
لوازم هنر شنگرف: 09022564496

موسسه کتاب آرایی ایرانی
گالری لاجورد
نشر
فروشگاه شنگرف

طراحی شده توسط تیم مدیفا، استفاده از کلیه مطالب سایت فقط با کسب مجوز کتبی از موسسه کتاب آرایی ایرانی قابل استفاده است.