لطفا کمی صبر کنید..

تذهیب آثار خوشنویسی

تذهیب کتیبه نستعلیق استاد علی شیرازی

تذهیب کتیبه نستعلیق استاد جواد بختیاری

تذهیب صفحه اول مرقع تماشاگه راز به خط استاد عباس خلیلی

تذهیب خط نسخ استاد عبدالصمد حاج صمدی

تذهیب خط نستعلیق مرحوم استاد اباصلت صادقی

تذهیب خط مرحوم استاد حبیب الله فضائلی

برشی از تذهیب خط شکسته نستعلیق استاد مجتبی ملک زاده

برشی از تذهیب کتیبه نستعلیق استاد علی شیرازی

برشی از تذهیب صفحه افتتاح مرقع دعای صباح به خط استاد امیر احمد فلسفی

برشی از تذهیب خط شکسته نستعلیق استاد مجتبی ملک زاده

تذهیب چلیپای نستعلیق استاد جواد بختیاری

برشی از تذهیب خط شکسته نستعلیق استاد مجتبی ملک زاده

نشانی: تهران، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، شماره 29
کدپستی: 1416894831
شماره تماس: 02166405663، 02166175711
نمابر: 02166405665
تلفن همراه: 09217128917
لوازم هنر شنگرف: 09022564496

موسسه کتاب آرایی ایرانی
گالری لاجورد
نشر
فروشگاه شنگرف

طراحی شده توسط تیم مدیفا، استفاده از کلیه مطالب سایت فقط با کسب مجوز کتبی از موسسه کتاب آرایی ایرانی قابل استفاده است.