لطفا کمی صبر کنید..

شارل مورون، بر آن است که از میان مجموعه‌ی اسطوره‌های موجود در فرهنگ هر هنرمندی یکی که اسطوره‌ی شخصی او خوانده می‌شود، نیروی محرکه‌ی تخیلی می‌شود که روان هنرمند را دچار نوع خاصی از وسواس می‌کند، ماحصل این تخیل وسوسه‌برانگیز تصور یا به بیانی خلق تصاویری وسوسه‌برانگیز است، تصاویری که در اثر هنری در کالبد استعاره‌های وسوسه‌برانگیز رسوب می‌کنند. روان‌اسطوره‌شناسی ابداعی شارل مورون یعنی روان‌سنجی، قصد دارد با تحلیل مجموعه‌ی آثار هر هنرمندی از سویی مبتنی بر روان‌شناسی محتویات ناخودآگاه فردی و از سوی دیگر مبتنی بر اسطوره‌شناسی محتویات ناخودآگاه جمعی او را برملا و از این راه نیروی محرکه‌ی پس‌پشت خلاقیت هنری او را کشف کند. روان‌سنجی در حکم یک روش نقد فرآیند اجرایی روشنی دارد که در چهار گام عملی می‌شود: برهم‌نهش مجموعه‌ی آثار هنرمند در جهت کشف شبکه‌ی متشکل از استعاره‌های وسوسه‌برانگیز و تصاویر تشویش‌گر، تحقیق در ویژگی‌های بنیادین استعاره‌ها و تصاویر مدنظر در جهت کشف نوع وسواس هنرمند و به تبع این عقده ‌یا عقده‌های شخصی او، تدقیق در عقده ‌یا عقده‌های مذکور در جهت کشف اسطوره‌ی شخصی هنرمند، و سنجش ویژگی‌های بنیادین اسطوره‌ی مذکور با زندگی حرفه‌ای هنرمند در جهت اطمینان از یافته‌های فوق.

نشانی: تهران، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، شماره 29
کدپستی: 1416894831
شماره تماس: 02166405663، 02166175711
نمابر: 02166405665
تلفن همراه: 09217128917
لوازم هنر شنگرف: 09022564496

موسسه کتاب آرایی ایرانی
گالری لاجورد
نشر
فروشگاه شنگرف

طراحی شده توسط تیم مدیفا، استفاده از کلیه مطالب سایت فقط با کسب مجوز کتبی از موسسه کتاب آرایی ایرانی قابل استفاده است.