لطفا کمی صبر کنید..

متولد سی و یک تیر 1347 در تهران

فارغ التحصیل فوق ممتاز در خطّ نستعلیق و ثلث، زیر نظر استادان:

اویس وفسی، غلامحسین امیرخانی، سید محمد حسینی موحد، 1368 .

فارغ التحصیل دکتری از دانشگاه دهلی، 1391 .

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، 1377 .

فارغ التحصیل کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، 1372 .

فارغ التحصیل تئاتر )ادبیات نمایشی(، 1370 .

کارنامک:

داور همایش بین المللی خوشنویسی جهان اسلام )فرهنگستان هنر( 1381 .

دبیر کتاب ماه هنر، ویژه نامههای خوشنویسی، ش 69 تا 72 ، 1383 .

مدیر طرح گردآوری احوال و آثار نوابغ خوشنویسی )بزرگترین پژوهش گروهی در باب خوشنویسان

ایران در 25 مجلّد( 1382 1386 .

رئیس گروه علمی خوشنویسی همایش بین المللی مکتب شیراز، فرهنگستان هنر، 87 1386 .

عضو گروه پژوهشی ادبیات و هنر، فرهنگستان هنر 89 1386 .

عضو شورای کارشناسی آثار قدما در نمایشگاه استادان نستعلیق، موزۀ هنرهای معاصر تهران. 1387 .

عضو انجمن نسخههای خطّی اسلامی ) TIMA (، کمبریج 401 1387 .

عضو گروه تخصصی نقد هنر، فرهنگستان هنر 1388 .

استاد راهنما و مشاور رسالههای کارشناسی ارشد و دکتری، 401 1388 .

عضو گروه علمی خوشنویسی همایش بینالمللی دورۀ قاجار، فرهنگستان هنر 89 1388 .

بورس مؤسسۀ بریتانیایی مطالعات فارسی ) BIPS (، دعوت شده از سوی گروه مطالعات خاور میانۀ

دانشگاه کمبریج. ایراد دو سخنرانی در دانشگاه کمبریج 1392 .

بورس مؤسسۀ امریکایی مطالعات ایران ) AIIS (، برگزاری ورک شاپ و ایراد پنج سخنرانی در دانشگاه

های شیکاگو، هاروارد، کارولینای شمالی، جورج واشنگتن و پرتلند 93 1392 .

عضو گروه تاریخ هنر پژوهشکدۀ فرهنگستان هنر 1393 .

عضو کمیتۀ تعیین اصالت و ارزشیابی نسخه های خطّی کتابخانۀ ملّی ایران 401 1393 .

عضو تحریریۀ فصلنامۀ نقد کتاب هنر، خانۀ کتاب، 96 1393 .

عضو کمیتۀ تعیین اصالت و ارزشیابی موزۀ خوشنویسی ایران )زیر نظر شهرداری تهران( 401 1394 .

مدیر پروژۀ فهرست نویسی نفایس خطّی کتابخانۀ ملی ایران 96 1393 .

دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان » رشتۀ خوشنویسی « مدیر کارگروه تدوین 99 1398 .

عضو گروه تخصصی هنرهای تجسمّی فرهنگستان هنر 401 1400 .

کتابهای منتشر شده:

 • فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنویسی و هنرهای وابسته، انتشارات روزنه، 1373 ؛ (نخستین

فرهنگ تخصصی در باب خط و خوشنویسی ایران(

 • رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته (مجموعه متن های آموزشی و کهن در باب خوشنویسی

و کتاب آرایی از سدۀ ششم تا چهاردهم هجری)، انتشارات روزنه. 1373 .

 • دیوان فروغی بسطامی، تصحیح انتقادی بر اساس 10 نسخۀ خطی، روزنه، 1376 .
 • دیوان نرگسی ابهری، تصحیح انتقادی بر اساس 5 نسخۀ خطی، روزنه، 1376 .
 • دیوان حسن دهلوی، تصحیح انتقادی بر اساس 7 نسخه، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1383 .
 • اصطلاحات نسخهپردازی در دیوان بیدل دهلوی، مرکز تحقیقات فارسی، دهلینو، 1389 .
 • آدابالمشق )نسخۀ دانشگاه پنجاب لاهور(، باباشاه اصفهانی، پیکره. 1391 .
 • مرآت الاصطلاح )فرهنگ فارسی به فارسی، تألیف شده در 1158 ق. تصحیح بر اساس سه نسخۀ

خطّی در دو مجلّد(، اثر آنندرام مخلص، با همکاری دکتر چندرشیکهر و هومن یوسفدهی، انتشارات

کمیسیون نسخه های خطی هندوستان، دهلی نو. 1391 .

 • درآمدی بر خوشنویسی ایرانی، فرهنگ معاصر. 1392 .
 • حیات خوشنویسان، محمدحسین علوی، به پیوست احوال خطّاطان از بختاورخان، کتابخانۀ مجلس

شورا، 1392

 • محمدحسین کشمیری، پیکره. 1392 .
 • زرافشان: فرهنگ اصطلاحات خوشنویسی، کتاب آرایی و نسخه پردازی در شعر فارسی، فرهنگ

معاصر. 1392 .

 • عبدالرشید دیلمی، پیکره. 1393 .
 • اسدالله شیرازی، پیکره. 1393 .
 • محمدحسین شیرازی، پیکره. 1394 .
 • علی رضا عباسی، پیکره. 1395 .
 • خلیل الله، پادشاه قلم، پیکره، 1395 .
 • خدمات کاتبان هندو به زبان و ادب فارسی، ورّاقان، 1395 .
 • خواجه اختیار منشی، پیکره، 1396 .
 • کاتبان شاهنامه، مؤسسۀ کتاب آرایی ایرانی، 1396 .
 • ابوالفضل ساوجی، پیکره، 1396 .
 • فهرست نفایس هنری کتابخانۀ ملّی ایران، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی ایران، 1396 .
 • پنجاه سال با دکتر مهدی بیانی، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی ایران، 1396 .
 • نشر صدرا، مسکو، ،» درآمدی بر خوشنویسی ایرانی « ترجمۀ روسی 2019 م.
 • انتشارات بریل ) ،» فرهنگ اصطلاحات خوشنویسی « ترجمۀ انگلیسی Brill (، هلند، 2021 م.

نمایشگاهها

نمایشگاه انفرادی خوشنویسی در گالری خانۀ آفتاب، تهران. 1368

نمایشگاه انفرادی خوشنویسی در گالری انجمن خوشنویسان ایران، تهران. 1369

نمایشگاه انفرادی خوشنویسی، کراچی، پاکستان. 1372

نمایشگاه گروهی، استادان نستعلیق، موزۀ هنرهای معاصر، تهران. 1381

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی، دانشگاه کمبریج، انگلستان. 1392

نمایشگاه انفرادی خوشنویسی در کولی گالری، پرتلند، امریکا. 1392

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط با عنوان هو، گالری فرمانفرما، تهران. 1398

گزیده آثار یا پژوهش ها

نشانی: تهران، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، شماره 29
کدپستی: 1416894831
شماره تماس: 02166405663، 02166175711
نمابر: 02166405665
تلفن همراه: 09217128917
لوازم هنر شنگرف: 09022564496

موسسه کتاب آرایی ایرانی
گالری لاجورد
نشر
فروشگاه شنگرف

طراحی شده توسط تیم مدیفا، استفاده از کلیه مطالب سایت فقط با کسب مجوز کتبی از موسسه کتاب آرایی ایرانی قابل استفاده است.