لطفا کمی صبر کنید..

پژوهشگر، اسناد تاریخی، حسابداری کهن سیاق و آشتیان شناس

فعالیتها

عبدلی آشتیانی طی سالها و با تلاش شبانه روزی توانسته اند در این حوزه اطلاعات ارزشمندی جمع آوری و تدوین نماید.و با برگزاری کلاس و کارگاههای مختلف آموزشی در مراکز پژوهشی ، کتابخانه ای ، مراکز اسنادی و دانشگاهها در اختیار علاقه مندان این علم قرار دهد.

ثمره تلاش بی وقفه ایشان در این حوزه علاوه بر تربیت و پرورش تعداد زیادی سند پژوه و سیاق خوان ، تالیف کتاب ارزشمند: ( سیاق: تاریخ ، آموزش، دیوانسالاری و ریاضی حسابداری ) می باشد که در دو جلد به طبع رسیده است.این کتاب  نامزد گروه علوم خاص در سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی در سال  1396 شناخته شد. همچین کتاب  (سیاق: تاریخ ، آموزش، دیوانسالاری و ریاضی حسابداری ) برگزیده  نخستین کتاب سال استان مرکزی در سال 1399شد. 

عبدلی آشتیانی علاوه بر پژوهش و تخصص ویژه در علم سیاق در باز خوانی خطوط قدیمه، نسخه خطی و اسنادی همچون: فرامین و احکام ،کتابچه های دخل و خرج سیاق، مبایعه نامه، بنچاق ، وقف نامه، صلح نامه…،   اسناد تجاری   و محلی به خصوص اسناد مربوط به خواستگاه‌شان شهر آشتیان تبحر ویژه‌ای دارند.

چاپ بیش از پانزده جلد  کتاب و   بیش از چهل عنوان مقاله درنشریات علمی و تخصصی در کنار سخنرانی در سمینارها    و همایش ها   مهر تاییدی است بر اندوخته و اطلاعات  و  دانش ایشان در حوزه های  خط و حساب سیاق، سند شناسی و سند پژوهی است.

ایشان عضو انجمن قلم وابسطه به خانه کتاب بوده و علاوه بر فعالیت در انجمن مجموعه داران ایران در سمت مشاور این انجمن و مسولیت  کمیته تخصصی خط سیاق را بر  عهده دارد،  همچنین خود نیز دارای مجموعه ارزشمندی از اسناد ونوشتجات تاریخی آشتیان تا اواخر عصر قاجار هستند.

آثار

فهرست کتاب‌ها و مقالات منتشر شده این نویسنده سخت کوش و پر تلاش عبارت اند از:

مجموعه کتاب‌های چاپ شده

 1. آشتیان به روایت تصویر و سند «دفتر اول» با همکاری محمد علی نورائی آشتیانی،نشرمجمع ذخائر اسلامی قم،چاپ اول،اسفند 1386 شامل 378 صفحه،شمارگان 2000جلد.
 2. «اسناد سیاوشان»، «دفتر اول»،نشر مجمع ذخائر اسلامی قم،چاپ اول،بهار 1387 شامل 197 صفحه، شمارگان 2000جلد.
 3. «نامه‌های تجاری و اسناد بازار آشتیان»با همکاری محمد علی نورائی آشتیانی،نشر الماس قم،چاپ اول،اردیبهشت 1389،شامل 224 صفحه،شمارگان 1000جلد.
 4. مراسلات تجاری میرزا عبداله خان تاجر آشتیانی (عطائی)، مجمع ذخائر اسلامی قم، سال 1390 – (معرفی میراث مخطوط 75) شمارگان 150 نسخه و نسخه دیجیتالی.
 5. اسناد اراک (سلطان آباد – عراق) در مجالس دوم تا پنجم مجلس شورای ملی (1288 خ تا 1304 خ) – نشر کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی سال 1390 شمارگان 1000 نسخه.
 6. یکصدو سیز ده سند از روابط فر هنگی؛ تجاری ایران وهند (1289-1329 خورشید ی)؛ مجمع ذخائر اسلامی قم ,سال 1392 – اولین همایش:(میراث مشترک ایران و هند –قم 1392)
 7. اسناد سادات حسینی آشتیا نی (آقا میر کا ظم)؛ مجمع ذخا ئر اسلامی قم؛ 1393- (معرفی میرا ث مخطوط:209).
 8. اسنا د سیا وشا ن (د فتر د و م)؛ مجمع ذخائر اسلامی قم؛ 1393-(معرفی میرا ث مخطو ط: 211).
 9. اسناد تجا ری آقا میرزا غلا مر ضا بنکد ار تفر شی؛ مجمع ذخائر اسلامی قم؛ 1393- (معر فی میر اث مخطوط:206).
 10. اسناد تجاری اراک (عراق/ سلطان آبا د)؛ نشر سفیر اردهال؛ (مجوعه اسناد ایرانی: 1)؛تهران 1393.
 11. یکصد سند از روابط فرهنگی ایران و عراق؛ مجمع ذخائر اسلامی قم؛1393(معرفی میراث مخطوط:243).
 12. جستارهایی در میراث اسلامی(مجموعه مقالات،یاداشت‎ها و اسناد و متون)؛دفتر هشتم ویژه‌نامه سند پژوهی: مجموعه مقالات: اسدالله عبدلی آشتیانی؛ نشر سفیر اردهال؛تهران 1393.نوبت اوّل شمارگان 550جلد.
 13. جستارهای در میراث اسلامی (مجموعه مقالات؛یاداشتها؛اسناد و متون)؛دفتر هفتم:ویژه سند پژوهی؛به کوشش:اسدالله عبدلی آشتیانی –دکتر یوسف بیگ بابا پور؛انتشارات سفیر اردهال؛تهران 1393؛ نوبت اول. شمارگان 550، تعداد صفحات 557،
 14. سیاق: تاریخ، خط، آموزش، ریاضی حسابداری و دیوانسالاری،(دوجلد: شامل 1280 صفحه)، نشر سفیر اردهال، تهران 1395، نوبت اول شمارگان550جلد.
 15. تاریخچه شهرداری آشتیان، نشر سفیر اردهال، تهران 1396، نوبت اول، شمارگان 550 جلد، تعداد صفحات 461.
 16. بودجه  نخستین حقوق و مستمریات  مجلس شورای ملی (قوی ئیل 1286 خورشیدی)، نشر: موزه، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران 1398
 17. تاریخ و فرهنگ آشتیان، نشر سفیر اردهال، 3 جلد، تهران 1399
 18. سالنامه معارف عراق (اراک)  سال تحصیلی 1315- 1313 ، با همکاری محسن اسماعیلی انجدانی ، نشر سفیر اردهال ، سال 1399 – ( مجموعه کتابهای جُستارهایی در تاریخ و فرهنگ استان مرکزی – شماره 1)
 19. سالنامه دبیرستان صمصامی اراک سال تحصیلی 1331-1330 ،با همکاری محسن اسماعیلی انجدانی ، نشر سفیر اردهال ، سال 1399– ( مجموعه کتابهای جُستارهایی در تاریخ و فرهنگ استان مرکزی – شماره 2)
 20. سالنامه دبیرستان پهلوی اراک سال تحصیلی 1334-1333 ،با همکاری محسن اسماعیلی انجدانی ، نشر سفیر اردهال ، سال 1399– ( مجموعه کتابهای جُستارهایی در تاریخ و فرهنگ استان مرکزی – شماره 3)
 21. مقاله «نکاح‌نامه شیخ محمدحسن شیخ‌العراقین و آغابیگم خانم کاشانی»، دوفصلنامه تخصصی مؤسسه کتاب‌شناسی شیعه، کتاب شیعه: ویژه تراجم کتاب‌شناسی نسخه‌پژوهی نقد کتاب، شماره 17ـ18، سال نهم، شماره اول و دوم، بهار تا زمستان 1397، تاریخ انتشار: زمستان 1399، ص554ـ558. 22. مقالۀ «زندگی‌نامۀ محمدعلی حائری سنقری و تصحیح و بازخوانی سندی در ارتباط با ایشان»، میراث شهاب: فصلنامۀ تخصصی کتابشناسی و نسخه‌شناسی اسلامی، شمارۀ94، سال بیست و چهارم، زمستان 1397، ص133ـ144.

 

مجموعه مقالات

 1. اسنادی از مستوفی الممالک و خاندان اعتصام الملک –اسناد بهارستان، فصلنامه علمی تخصصی در حوزه اسناد سال اول، شماره سوم، پاییز 1390، صفحات 183 – 196 نشانی الکترونیک www.ical.ir – صاحب امتیاز: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
 2. مرافعه قنات گلشن آشتیان در اسناد مجلس شورای ملی، اسناد بهارستان، فصلنامه علمی و تخصصی در حوزه اسناد سال اول، شماره دوم، تابستان شماره 1390، صفحات 207 – ا24.
 3. سواد نامه فتحعلی شاه به ناپلئون– اسناد بهارستان فصلنامه علمی و تخصصی در حوزه اسناد، سال اول، شماره اول، بهار 1390، صفحات 201 -209.
 4. همافر وفسی و عریضه‌های منظوم به مجلس– اسناد بهارستان فصلنامه علمی و تخصصی در حوزه اسناد، شماره 5، بهار 1391، صفحات 315 – 334.
 5. عقدنامه‌ای از روزگار ناصرالدین شاه قاجار به سال 1312 (هجری قمری) – اسدالله عبدلی آشتیانی و محمد علی نورائی آشتیانی – پیام بهارستان فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون، دوره سوم، سال دوم، شماره هفتم، بهارسال 1389، صفحات 839 – 853. (کتابخانه و موزه و مرکز انساد مجلس شورای اسلامی www.ical.ir.)
 6. عکسهای مدارس دولتی آشتیان از سال 1309 تا 1352 –پیام بهارستان فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون، دوره دوم، سال دوم، شماره هشتم، تابستان سال 1389، صفحات 544 – 561.
 7. اسناد قنات گلشن آشتیان– پیام بهارستان فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون، دوره دوم، سال سوم، شماره نهم، پاییز 1389 صفحات 283 -360.
 8. آقا میر کاظم آشتیانی و فرمان مظفری– پیام بهارستان فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون، دوره دوم، سال سوم، شماره یازدهم، بهار سال 1390، صفحات 379 – 1386
 9. بناهای تاریخی رجال و مشاهیر آشتیان– پیام بهارستان فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون، دوره دوم، سال چهارم، شماره سیزدهم، پاییز 1390، صفحات 898 – 918.
 10. نامه‌های تجاری آشتیان، – پیام بهارستان، فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون، دوره دوم، سال چهارم، شماره 14، بخش دوم، زمستان 1390، صفحات 1438 – 1487 –(به خط سیاق تجاری)،
 11. اسناد مقنی گری قنوات سیاوشان، پیام بهارستان، فصلنامه متون و تحقیقات ایرانی، ویژه‌نامه مردم شناسی و فرهنگ عامه، شماره اول بهار 1391، صفحات 657- 693.
 12. میرزا یوسف مستوفی الممالک در منطقه آشتیان، پیام بهارستان، فصلنامه اسناد، دوره دوم، سال چهارم، شماره 16، تابستان 1391، صفحات 832 -847.
 13. اسناد بانو پروین اعتصامی از سالهای 315 – 1320 خ، پیام بهارستان، فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون، دوره دوم، سال پنجم، شماره 17، پاییز 1391، صفحات 648 -664.
 14. بازخوانی کتابچه جمع و خرج ولایت ایران در عصر مظفری – (1322 ﻫ. ق) [به خط سیا ق] – محسن روستایی و اسدالله عبدلی آشتیانی، پیام بهارستان، دوره دوم، سال 5، شماره 18، زمستان 1391، صفحات 184 – 200.
 15. حقوق و مواجب اطباء و جراحان فوج ظل السلطان به خط سیاق(1300ﻫ. ق) – پیام بهارستان،دوره دوم،سال پنجم،شماره 19،بهار1392،صفحات150-160.
 16. مصالحه نامه قلعه میرزا ابراهیم اعتصام الملک در آشتیان، فصلنامه پیام بهارستان، دوره دوم،سال پنجم، شماره 20،تابستان 1392ا، صفحات115-121
 17. بازخوانی کتابچه انبار تحویل به خط سیاق به سال 1302 ﻫ.ق، فصلنامه پیام بهارستان،دوره دوم،سال ششم،پشماره 21، پائیز1392،صفحات 94-109
 18. کتابچه مخارج اردوی لشکر غرب به خط سیاق به تاریخ 1333 ﻫ. ق، فصلنامه پیام بهارستان،سال ششم، شماره 22،زمستان1392،صفحات 69-106
 19. سیاق دانش رمزی دیوان سالاران ایران، فصلنامه پیام بهارستان،دوره دوم،سال هفتم،شماره24،پائیز و زمستان 1393،صفحات469-477-
 20. اسامی و مواجب مستوفیان عصر ناصری (1304 – 1273 ه.ق)، پیام بهارستان دوره دوم، سال نهم، شماره بیست و هشتم، پائیز و زمستان 1395، صفحات 151- 91.
 21. سواد کتابچه جمع و خرج محال سمیرم و نجف آباد (1299 ق)[بخط سیاق]، فصلنامه پیام بهارستان ،سال نهم، شماره 29، تابستان1396، صفحات 118-142
 22. اعداد، مقادیر و کسر در نسخه المرشد فی الحساب، پیام بهاستان، دوره دوم، سال دهم، شماره سی و یکم، بهار و تابستان 1397، صص 212 – 257
 23. امامزاده فاطمه صغری(س) سیاوشان– وقف میراث جاودان، فصلنامه فرهنگی، تحقیقی، اجتماعی و تاریخی – سال 18 تابستان سال 1389، شماره 70، صفحات 143 – 152 – صاحب امتیاز: سازمان اوقاف و امور خیریه – نشانی مجله: تهران خیابان حافظ – خیابان نوفل لوشاتو – کوی شهید واعظی – پلاک 10 نمابر: 66707954 – 021
 24. شکایت به مجلس از دریافت نیم عشر موقوفات حاج آقا محسن اراکی– وقف میراث جاودان – فصلنامه فرهنگی، تحقیقی، اجتماعی و تاریخی، سال 19، تابستان سال 1390، شماره 74، صفحات 147 – 154،
 25. امامزادگان و تکیه زاغرم تفرش –وقف میراث جاودان – فصلنامه فرهنگی، تحقیقی، اجتماعی و تاریخی، سال 18، پاییز 1389، شماره 71، صفحات 187 – 206،
 26. مدرسه علمیه حضرت صاحب الامر(ع)-آشتیان؛ موقوفات و پیشینه –اسدالله عبدلی آشتیا نی –مهدی سلیمانی آشتیانی –وقف میراث جاودان – فصلنامه, فرهنگی, تحقیقی, اجتماعی و تاریخی ؛سال 21, تا بستان 1392, شماره82, صفحات؛ 67- 111.
 27. مجموعه سواد وقفنامه‌های زنجان؛ فصلنامه- وقف میراث جاودان؛ شماره 85 سال1393
 28. وقف نامه‌های قرآن مساجد آشتیان. جستارهای در میراث اسلامی، مجموعه مقالات، یادداشت ها، اسناد و متون، (دفتر ششم ویژه‌نامه نسخه پژوهی)، به کوشش احمد خامه یار و دکتر یوسف بیگ باباپور، نشر سفیر اردهال، 1393، تهران
 29. اسناد املاک زراعی از عایدات، جهت کمک به شورای محلی و عمرانی آشتیان، جستارهای میراث اسلامی، مجموعه مقالات، یادداشت ها، اسناد و متون، دفتر هفتم،، نشر سفیر اردهال، تهران 1393 (ویژه‌نامه سند پژوهی)، صفحات 9 – 92
 30. بیع نامه کربلایی اقبال جد عباس اقبال آشتیانی، جستارهایی در میراث اسلامی،مجموعه مقالات،یاداشت‎ها، اسناد و متون،دفتر هفتم، نشر سقیر اردهال، تهران1393 (ویژه‌نامه سند پژوهی)، صفحات 157 -168
 31. از ورّه تاریخی تا آشتیان فعلی بر اساس وقفنامه‌ای از قرن 12 ﻫ.ق، جستارهایی در میراث اسلامی، مجموعه مقالات، یاداش‌ها، اسناد و متون،دفتر هفتم، نشر سفیر اردهال،تهران1393 (ویژه‌نامه سند پژوهی)، صفحات281 -310

 

مقالات تا ئید و چاپ شده همایشها ملی و بین المللی

 1. هما یش ملی: « اسناد ایرانی » ، سا زمان اسنا د و کتا بخا نه ملی ایران ، زمستان 1392 عنوان مقاله :(شجره نامه خاندان پروین اعتصامی )
 2. اولین هما یش بین المللی (میراث مشترک ایران وهند/ با رویکرد تاریخ ,ادبیا ت,هنر ,علوم و فنون ,ادیان ,عرفان و فلسفه/4مهرماه 1392- 6 2 سپتامبر2013م/برگزار کننده:مجمع ذخائر اسلامی ,موسسه تاریخ علم و فرهنگ (قم-ایران)، عنوان مقاله و سخنرانی:( در آمدی بر روابط تجاری ایران و هند ؛ [ با زخوا نی اسناد سیاق هند مربوط به تجار ایرانی بندر بمبئی در عصر ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار] )
 3. اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق ، اسفند1393-مارس2015، عنوان مقاله و سخنرانی :(عرض حال ایرانیان ساکن عراق نسبت به قانون جنسیت )
 4. طبقات مستوفیان گرکان و عریضه ای نو یافته از میرزا مصطفی پدر دکتر عبد الکریم گرکانی به مجلس شورای ملی، مجموعه مقالات همایش ملی استاد دکتر عبدالکریم قریب ،دانشگاه اراک ،15مهر 1394،صفحات163-183،( باهمکاری :دکتر ناصر حق شناس)
 5. قپان ترازوی بی کفه،مجله انسان شناسی،سال دوازدهم،،شماره21،پائیز و زمستان 1393،صفحات79-112،( با همکاری: ناصر حق شناس)
 6. بانوی سخن پروین – مجموعه مقالات همایش بزرگداشت یکصد و پنجمین سالروز تولد پروین اعتصامی به کوشش اسدالله معظمی گودرزی- مقاله کامل و مفصل : اسنادی از مستوفی الممالک و خاندان اعتصام الملک– انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ، انتشارات کلک سیمین – سال 1390، صفحات 51- 1 .
 7. منو گرافی روستای سیاوشان ،فصلنامه تخصصی بوم شناسی ، شماره نهم و دهم- بهار و تابستان 1396 ، صفحات 21- 14
 8. میرزا محمود مستوفی آشتیانی اولین مجموعه دار عصر قاجار ، فصلنامه رآزان استان مرکزی ، سال اول شماره دوم آذر 1396 ، صفحات 30- 18
 9. بازخوانی و فهرست عقدنامه ای به سال 1310 خورشیدی در آشتیان ،فصلنامه رآزان استان مرکزی ، سال اول شماره سوم اسفند 1396 ، صفحات 44- 35
 10. راز و رمز های ریاضی در دربار پادشاهان ایرانی ، فصلنامه میراث و گردشگری گیلگمش نوجوانان ، زمستان 1396 ، شماره اول ، صفحه 70 .
 11. پَنگ ، پنگ گو و پنگ خانه ( جستارهایی از تقسیم آب سنتی در شهرستان بُرخوار) ، دو فصلنامه دانش های بومی ایران ، دوره 3 ، شماره 6 ، پائیز و زمستان 1395 ، صفحات 2120- 173 ، با همکاری ناصر حق شناس و محمد علی ایزد خواستی.
 12. اسنادی دیگر از عرایض مردم قم به مجلس شورای ملی، مرزبان اخلاق ، جلد سوم، پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی، مجموعه مقالات کنگره حضرت آیت الله العظمی مظاهری، به کوشش محمد اسفندیاری، چاپ 1396، ناشر دفتر اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان ، صفحات 581 – 606
 13. تقسیم نامه اموال و متروکات فاطمة النساء، نشریه کتابخانه دانشگاه تهران بیست و شش گفتار در باره نسخه های خطی ، دفتر 14 ، زیر نظر رسول جعفریان ، قم ،نشر تاریخ 1397، صص 689 – 698
 14. زندگی نامه محمد علی حائری سنقری ،فصلنامه میراث شهاب ،سال بیست و چهارم ، شماره 94 ، زمستان 1397 ، صص 131 – 142 ، با همکاری علی قنبریان
 15. چهار وقف نامه از خاندان قائم مقام فراهانی ، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، بیست و یک گفتار در باره نسخه های خطی ، دفتر 15 ، زیر نظر رسول جعفریان ، نشر مورخ قم و انتشارات دانشگاه تهران، 1398 ، صص 177 – 258 ، باهمکاری علی قنبریان
 16. تقسیم نامه اموال وثوق حضرت نخعی آخرین سررشته دار مملکت آذربایجان، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، بیست و یک گفتار در باره نسخه های خطی ، دفتر 15 ، زیر نظر رسول جعفریان ، نشر مورخ قم و انتشارات دانشگاه تهران، 1398 ، صص 485 – 524
 17. نکاح نامه شیخ محمد حسن شیخ العراقین و آغابیگم خانم کاشانی، نشر دو فصلنامه موسسه کتاب شناسی شیعه ، سال نهم ، شماره اول و دوم ، بهار و زمستان 1397 _ با همکاری علی قنبریان ، صفحان 554 – 558
 18. چوب‌نوشته‌های سقف منازل آشتیان، نامه انسان‌شناسی، دوره 17، شماره 30، بهار و تابستان 1400، ص289ـ335.

 

کتاب های آماده چاپ

 1. اسناد خانوادگی میرزا محمد تقی وثوق حضرت آهوئی ،سر رشته دار کل آذربایجان
 2. کتابچه صریح المِلک ، میرزا یوسف خان مستوفی الممالک آشتیانی به خط سیاق (1300ق)

مقالات اینترنتی

 1. کارکرد اسناد در حوزه پژوهشهای تاریخی
 2. مفا صا حساب میرزا محمد رفیع خان معتمد الایاله نایب آشتیان و مضافات به خط سیاق (1303ق) .
 3. بازخوانی سند صورت جمع و خرج میرزا محمد تحویلدار به خط سیاق در عصر مظفرالدین شاه قاجار (1316ق)
 4. کتابچه صریح المُلک املاک مستوفی الممالک آشتیانی در عصر ناصرالدین شاه قاجار
گزیده آثار یا پژوهش ها

نشانی: تهران، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، شماره 29
کدپستی: 1416894831
شماره تماس: 02166405663، 02166175711
نمابر: 02166405665
تلفن همراه: 09217128917
لوازم هنر شنگرف: 09022564496

موسسه کتاب آرایی ایرانی
گالری لاجورد
نشر
فروشگاه شنگرف

طراحی شده توسط تیم مدیفا، استفاده از کلیه مطالب سایت فقط با کسب مجوز کتبی از موسسه کتاب آرایی ایرانی قابل استفاده است.