لطفا کمی صبر کنید..

کارشناس ارشد صنایع دستی با گرایش خوشنویسی و کتاب آرایی، دانشگاه سوره تهران .
– کارشناس آموزش هنرهای تجسمی ، دانشگاه علم و فرهنگ تهران .
– فعالیت مستمر در رشته ی تذهیب از سا ل 1381 .
– فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران در مقطع ممتاز) 1383 (و طی دو دوره فوق ممتاز ) 86 – 1385 
– مدیر مسوول و مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری کتاب آرایی ایرانی
– مدیر نگارخانه ی لاجور د
نمایشگاه های انفرادی :
– نگارخانه ی مهر شهرکرد ، اردیبهشت ماه 1384 .
– دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، آذرماه 1385 .
– دانشگاه علم و فرهنگ تهران ، اردیبهشت ماه 1385 .
– نگارخانه آیه تهران ، تیرماه 1390 .
نمایشگاه های گروهی :
– 1384 ، تهران ، فرهنگسرای بهمن ، نمایشگاه آثار هنری دانشجویان دانشگاه های هنر تهران .
– 1385 ، مشهد ، بیست و یکمین جشنواره ی ملی قرآن دانشحویان ایران .
– 1385 ، تهران ، چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قرآن .
– 1385 ، تهران ، موزه ی هنرهای معاصر ، ششمین دوسالانه ی نگارگری ایران.
– 1385 ، تهران ، نگارخانه ی نقش جهان ، نمایشگاه نقاشی خط.
– 1385 ، شهرکرد ، نمایشگاه خوشنویسی بعثت .
– 1385 ، تهران ، نمایشگاه بزرگ پیامبر اعظم )ص( ، سالن حجاب.
– 1386 ، تهران ، نگارخانه ی شمس ، نمایشگاه بشنو از نی ) نسل نو خوشنویسان ایران (
– 1386 ، یزد ، جشنواره ی بین المللی خوشنویسی رضوی
– 1387 ، تهران ، موزه ی هنرهای معاصر ، هفتمین دوسالانه نگارگری ایران .
– 1387 ، تهران ، چهارمین جشنواره ی هنر جوان ، حوزه ی هنری 
– 1389 ، قزو ین ، اولین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران .
– 1390 ، تهران ،باغ موزه ی هنر ایرانی ، نمایشگاه گروهی نگارگری .
– 1394 ، تهران، نگارخانه ی لاجورد ، نمایشگاه گروهی تذهیب . نگارگر ی
– 1396 » حضور خلوت اُنس « ، تهران، نگارخانه لاجورد، نمایشگاه خوشنویسی
– 1397 » گنگره نقش « ، تهران، نگارخانه لاجورد، نمایشگاه تذهیب
– 1399 – دبیر هنری جشنواره هنری رضوی – قشم
– 1400 ، تهران، نما یشگاه برگز یدگان نگارگری ایران، فرهنگسرای نیاورا ن
– 1401 ، تهران، نگارخانه لاجورد، نمایشگاه نقش نگارین 1 ، آثار هنرجویان
 
نمایشگاه های خارج از کشور :
– آلبانی ، نمایشگاه خوشنویسی ، مهرماه 86 .
– دبی ، هفته ی هنر ایران در امارات متحده ی عربی .نمایشگاه و کارگاه تذهیب . آذرماه 88 .
– اندونزی )جاکارتا ( ، نمایشگاه و کارگاه خوشنویسی و تذهیب ،اسفند ماه 88 .
– هند ، دهلی )موزه ملی هند( و بمبیی ، نمایشگاه و کارگاه خوشنویسی و تذهیب، بهمن ماه 90 .
– ژاپن.)کیوتو( نمایشگاه هارمونی خط و کلمه. اکتبر 2013
– ایتالیا) رم( نمایشگاه گروهی هنر ایران، 2014
– بانکوک، نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب، 2022
جوایز :
– مقام اول خوشنویسی نخستین جشنواره هنرها ی تجسمی منطقه ای جوانان کشور . شهرکرد، تیرماه 86 ..
– مقام اول تذهیب نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی دانشجویان ، تهران ، اسفند 88 .
– مقام اول تذهیب سومین جشنواره فرهنگی هنری ثقلین . اصفهان ، آذرماه 88 .
– مقام اول تذهیب جشنواره سراسری فاطمه ) س ( کوثر هستی . شهرکرد . اردیبهشت ماه 90 .
– مقام دوم تذهیب جشنواره ملی جوان ایرانی ، تهران ، تیرماه 89 .
– مقام دوم اولین جشنواره بهار قرآن . تهران ، بهار 85 .
– مقام دوم خوشنویسی سومین جشنواره فرهنگی هنری ثقلین ، اصفهان ، آذرماه 88 .
– مقام سوم تذهیب هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ، تهران 88 .
– مقام سوم تذهیب بیست و دومین جشنواره ملی قرآن دانشجویان ایران ، تهران ، 88 .
– مقام چهارم تذهیب سومین جشنواره نهج البلاغه دانشگاهیان کشور ، تهران ، 84 .
– برگزیده تشویقی اولین جشنواره هنرهای سنتی جوانان کشور ، فرهنگستان هنر ، تهران ، 85 .
– برگزیده ی تشویقی اولین دوسالانه تذهیب های قرآنی ، مشهد ، اسفند ماه 1387 .
– برگزیده ی تشویقی دومین دوسالانه ی تذهیب های قرآنی، مشهد . اسفند ، 1389 .
– برگزیده ی تقدیری هشتمین دوسالانه نگارگری ایران در رشته تذهیب، اصفهان ،آذرماه 90 .
– برگزیده ی همایش علمی هشتمین دوسالانه نگارگری ایران، تهران، آذرماه 90
– برگزیده ی بخش پژوهشی جشنواره ی کتاب آرایی دینی. آذر 95 ، قم
تدریس :
– دانشگاه سوره تهران ، گروه های هنر اسلامی و کتابت و نگارگری ، از مهرماه 89 .
– آموزشگاه سرود مهر ، خوشنویسی و تذهیب ، از سال 89 تا 94
– مرکز آموزش های آزاد دانشگاه سوره تهران ، خوشنویسی و تذهیب ، از دی ماه 89 تا مهر ماه 90 .
– آموزشگاه ایلیا ،خوشنویسی ، سال 87 .
– آموزشگاه دانش بهبد، خوشنویسی و تذهیب ،از مهرماه 90 تا مهر 93
– آموزشگاه اشک قلم، تذهیب. از آبان ماه 91 تا اردیبهشت 92
– دانشگاه علمی کاربردی واحد 38 ، ترم های مهر بهمن 94
– دانشگاه علمی کاربردی واحد 12 ، ترم مهر 94
– دانشگاه علمی کاربردی واحد 30 ، ترم مهر 95
– ترم مهر ،» تحصیلات تکمیلی « دانشگاه هنر تهران 96
– آموزشگاه کتاب آرایی ایرانی ، از مهر 93 تا کنون
– کارگاه شخصی
– دانشگاه الزهرا، از بهمن 1398
– دانشگاه علم و فرهنگ، از مهر 1398
– تدریس کارگاه کتاب آرایی مکاتب تذهیب از دروس دوره ی جامع نسخه شناسی در موسسه کتاب آرایی ایرانی
پژوهش :
– منتشر نشده( (» بررسی تحلیلی سیاه مشق از منظر مبانی هنرهای تجسمی با تکیه بر آثار میرزا غلامرضا اصفهانی «
پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی – (» بررسی تحلیلی همگامی خوشنویسی و تزئین در کتاب آرایی دوران تیموری ایران «
خانم دکتر مهناز شایسته فر و استاد محمد علی رجبی( تیر ماه 90 .
– مقاله برای همایش هنر (» بررسی تطبیقی نقش و رنگ تذهیب در کتاب آرایی مکاتب هرات و شیراز دوران تیموری ایران «
اسلامی ،دانشگاه بیرجند،آبان 90 .)
– مقاله ی برگزیده ی همایش علمی هشتمین دوسالانه نگارگری » تذهیب تیموری و جایگاه آن در نسخ نفیس این دوران «
ایران، آذرماه 90 .
– مقاله ی برگزیدهی سومین دوسالانه » خوشنویسی و تذهیب در کتاب آرایی عهد تیموری ، با استناد به نفیس ترین نسخ «
ی تذهیب های قرآنی ، مشهد. آبان ماه 91 .
– و ارایه ی مقاله در این کتاب . » کنگره نقش « گردآوری مجموعه مقالات 1397 . انتشارات کتاب آرایی ایرانی
گزیده آثار یا پژوهش ها

نشانی: تهران، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، شماره 29
کدپستی: 1416894831
شماره تماس: 02166405663، 02166175711
نمابر: 02166405665
تلفن همراه: 09217128917
لوازم هنر شنگرف: 09022564496

موسسه کتاب آرایی ایرانی
گالری لاجورد
نشر
فروشگاه شنگرف

طراحی شده توسط تیم مدیفا، استفاده از کلیه مطالب سایت فقط با کسب مجوز کتبی از موسسه کتاب آرایی ایرانی قابل استفاده است.