لطفا کمی صبر کنید..

هنر قطّاعی چنانست که خطاط هر شعری که خواهد بر روی کاغذ هر رنگی که باشد طرحی بیفکند و قطّاع خط را از میان کاغذ برآورد و چنان خط را از کاغذ جدا سازد که کرسی خط بهم نخورد و علائم محو نگردد. استادان قطّاعی گاهی خط را از میان کاغذ که طرح خط بر آن نقش شده بود چنان برآورده اند که باقی مانده خود قطع های دیگرشده است.

نشانی: تهران، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، شماره 29
کدپستی: 1416894831
شماره تماس: 02166405663، 02166175711
نمابر: 02166405665
تلفن همراه: 09217128917
لوازم هنر شنگرف: 09022564496

موسسه کتاب آرایی ایرانی
گالری لاجورد
نشر
فروشگاه شنگرف

طراحی شده توسط تیم مدیفا، استفاده از کلیه مطالب سایت فقط با کسب مجوز کتبی از موسسه کتاب آرایی ایرانی قابل استفاده است.