لطفا کمی صبر کنید..

سوابق تحصیلی

کارشناسی مرمت آثارتاریخی

کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی- تاریخی

درجه یک هنری )دکتری( مرمت نسخ خطی

تجربیات و فعالیت ها

تدریس در دانشکده های هنر و مراکز آموزش عالی: دانشگاه هنر تهران، پردیس اصفهان، دانشگاه سوره، تربیت مدرس، مرکز آموزش عالی میراث

فرهنگی، مرکز آموزش سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران، دانشگاه هنر اسلامی تبریز،دانشگاه الزهرا، موسسه کتاب آرایی ایرانی و…

برگزاری کارگاه های آموزشی )کاغذ سازی، مرمت کتب خطی واسناد تاریخی، آشنایی باآثار چرمی و حفاظت آن، بوم سازی،صحافی سنتی،پاپیه ماشه و

آثار لاکی و…(: تهران، اصفهان، کتابخانه ملی تانزانیا، کتابخانه مرکزی زنگبار-آفریقا، موزه هنر اسلامی قطر، موزه نسخ خطی ماتناداران-ارمنستان

استاد راهنما و مشاور بیش از بیست و پنج عنوان پایان نامه در مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد

دارای مدرک ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران

مدیر نمونه درکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1382

نفربرگزیده مرمت آثار کاغذی از سوی هیأت داوران در آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی

1385 ( از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور )دریافت جایزه ولوح تقدیراز ریاست سازمان( – پژوهشگر نمونه در سال ) 86

سرپرست گروه حفاظت آثار کاغذی در کمیتة ایکوم سی سی

عضو هیأت علمی در همایش های دوسالانه حفاظت ومرمت، پژوهشکده مرمت و سازمان میراث فرهنگی کشور ، سردبیر مجله برگزیده در هشتمین

آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی و مدیر اجرایی نشریه هنرنامه ایران )پژوهشگاه میراث فرهنگی ( درزمینه هنرهای سنتی و…

مسئول گروه کارشناسی و ارزیابی آثار هنری)انجمن مجموعه داران ایران(

صاحب امتیاز، مدیر مسئول وسردبیر دوفصلنامه تخصصی مرمت وپژوهش

عضویت درهیأت تحریریه فصلنامه تخصصی نسخ خطی نامه بهارستان، کمیته راهبردی حفاظت و مرمت اداره کل موزه ها، هیأت مدیره انجمن

علمی فن آوری های بومی ایران، هیأت تحریریه فصلنامه نقد میراث کتاب، شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و…

شرکت در کنفرانس بین المللی ایفلا ، بانکوک 1999 درکمیسیون حفاظت ونگهداری از منابع آرشیوی و کتابخانه ای وارائه پوستر از مراحل مرمت اسناد

وکتب خطی

سوابق کاری

معاون منابع و خدمات فنی: کتابخانه ، موزه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

مدیر آسیب شناسی و مرمت: کتابخانه ، موزه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

مرمتگر/کارشناس :میراث فرهنگی، مجموعه فرهنگی سعدآباد )موزه بهزاد(، موزه مقدم )دانشگاه تهران(، میراث فرهنگی )پژوهشکده

هنرهای سنتی(، دانشگاه هنرتهران) پردیس باغ ملی(، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ) موزه دکترسندوزی(، سازمان ملی

استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران، حسینیه ارشاد، مدرسه حجتیه) قم(، مدرسه عالی شهید مطهری)مدرسه سپهسالار(،میراث فرهنگی

کردستان، موزه هنر ایران، موزه ملی قرآن کریم و موزه رضا عباسی

نمونه مقالات

1سفند 1375 8- شناسایی الیاف کاغذ های قدیمی) سمرقندی(، مجموعه مقالات اولین همایش حفاظت ومرمت- تهران 4

22-212 آبان 1376 ، ص 206 – عوامل اسیدی کننده کاغذهای قدیمی )چاپ شده در مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت ومرمت، تهران 17

روش های شناسایی جعل آثار تاریخی، هفتمین همایش حفاظت ومرمت آثار تاریخی، فرهنگی، تهران- 1384

فن شناسی و آسیب شناسی صفحات قرآن نفیس به خط کوفی بر روی پوست ، دوفصلنامه مرمت وپژوهش ، سال اول ، شماره اول، پاییز

78-  وزمستان 1385 ، ص 59

116 – کاربرد لیزر در پاک سازی آثار کاغذی، نشریه مرمت و پژوهش ، شماره 6 ، بهار وتابستان 1388 ، ص 95

53- مروری بر حفاظت ومرمت نسخ خطی، مجله پیام بهارستان ) ویژه نامه بزرگداشت حامیان نسخ خطی( ، شماره 7 ، سال 1380 ، ص 46

اسید زدایی یک نسخه خطی قدیمی در کتابخانه مجلس شورای اسلامی، پیام بهارستان، شماره 6، سال اول، مهر 1380 ، ص 14

بررسی تأثیر رنگ های گیاهی) حنا- چای- گردو ( برپایداری کاغذ در مرمت نسخ خطی، مجله علمی، پژوهشی تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران( ، 1389

NEW CELLULOSIC TITANIUM DIOXIDENANOCOMPOSITE AS A PROTECTIVECOATING FOR PRESERVINGPAPER-ART-

)WORKS, JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE (2011) = ( ISI

127- شرحی بر مرمت سنتی آثار کاغذی در ایران.فصلنامه علمی پژوهشی گنجینه اسناد، ش 99 ، پاییز 1394 ، ص 114

19-  هنری نو برای آثار کهن، ) گفتگوبا یک کارشناس درباره ترمیم و بازسازی کتب خطی(، ماهنامه صنعت چاپ، شماره 120 ، دی ماه 1371 ( ، ص 14

بررسی آسیب شناسی،سازمان دهی و شرایط نگهداری مجموعه نسخ خطی کتابخانه سید علاءالدین حسین )شیراز(؛ دوفصلنامه مرمت و پژوهش،

شماره 16 ، بهارو تابستان 1393 ، ص 35__

گزیده آثار یا پژوهش ها

نشانی: تهران، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، شماره 29
کدپستی: 1416894831
شماره تماس: 02166405663، 02166175711
نمابر: 02166405665
تلفن همراه: 09217128917
لوازم هنر شنگرف: 09022564496

موسسه کتاب آرایی ایرانی
گالری لاجورد
نشر
فروشگاه شنگرف

طراحی شده توسط تیم مدیفا، استفاده از کلیه مطالب سایت فقط با کسب مجوز کتبی از موسسه کتاب آرایی ایرانی قابل استفاده است.