لطفا کمی صبر کنید..

لطفا جهت ثبت نام، مبلغ شهریه را واریز و شماره پیگیری و یا 4 رقم آخر شماره کارت را ارسال نمایید.
اطلاعات حساب:
شماره کارت 6362141803891663
شماره شبا IR830620000000100670822005
به نام حسن محمدی، نزد بانک آینده

فرم ثبت نام کارگاه ها